MARECKI TEST COOPERA – REGULAMIN

Test Coopera to 12-minutowa próba wysiłkowa. Uczestnicy starają się pokonać w
tym czasie jak najdłuższy dystans na bieżni stadionu.

DATA IMPREZY: 6 kwietnia 2024 r. ( SOBOTA)

MIEJSCE: Stadion MCER w Markach

CEL ZAWODÓW:
● popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako
jednego z elementów zdrowego trybu życia;
● promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Marek i okolic;
● umożliwienie systematycznego sprawdzania swoich sił w rywalizacji sportowej;

ORGANIZATORZY:
MKS Marcovia Marki

ZASADY UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą wystartować biegacze/biegaczki urodzeni od 2012 roku; wszyscy
uczestnicy, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów; podczas weryfikacji uczestnicy,
muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służącym do kontroli daty urodzenia;
warunkiem dopuszczenia niepełnoletniego zawodnika/zawodniczki do startu jest: obecność
rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w
Biurze Zawodów; posiadanie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia dziecka;
warunkiem dopuszczenia zawodnika/zawodniczki do biegu będzie własnoręczne podpisania
w Biurze Zawodów oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu,
deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i zaświadczenie o braku przeciwwskazań
lekarskich do udziału w biegu; każdy uczestnik Mareckiego Testu Coopera ma obowiązek
zapoznać się z regulaminem testu i musi go przestrzegać.

ZGŁOSZENIA
– Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Zawodów na stadionie w dniu startu w godz. 8:00 do
8:45 lub przez maila: bogucki93@wp.pl

OPŁATA STARTOWA
– 10 zł od zawodnika ( gotówką w dniu zawodów – płatne w biurze)

NAGRODY:
– Dyplom pamiątkowy z wynikiem

KATEGORIE WIEKOWE:
– Dzieci i młodzież – roczniki 2012-2006
– Dorośli – roczniki 2005 +

POSTANOWIENIE KOŃCOWE:
Zawody odbywać się będą z uwzględnieniem warunków atmosferycznych; obowiązek
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki; protesty należy składać w
dniu zawodów lub po ogłoszeniu wyników; interpretacja niniejszego regulaminu leży w
gestii organizatorów; zawodnicy muszą posiadać własne numery startowe w trakcie testu

PROGRAM MINUTOWY
8:00 – 8:45 – biuro zawodów
8:30 – rozgrzewka dla wszystkich prowadzona przez trenera sekcji
lekkoatletycznej Marcovii Marki – Michała Boguckiego
9:00 – start testu Coopera dla dzieci – roczniki od 2012 do 2006
9:30 – start testu Coopera dla dorosłych / mastersów – roczniki 2005 i starsi.
10:00 – zakończenie zawodów