akademia baner
Akademia PN XS

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności marcovia-marki.pl

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Miejskiego Klubu Sportowego Marcovia-Marki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej marcovia-marki.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator ds. dostępności - Barbara Łapińska.
 • E-mail: dostepnosc@mareckieinwestycje.pl
 • Telefon: 22 100 23 33

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
 • Adres: ul. Wspólna 40, 05-270 Marki
 • E-mail: biuro@mareckieinwestycje.pl
 • Telefon: 22 100 23 33

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Tłumacz języka migowego, pętla indukcyjna, pies asystujący

Zapewniamy dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego online. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi można skorzystać na dwa sposoby:

 • Nie wychodząc z domu – poprzez stronę www – wystarczy posiadanie sprzętu (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę i podłączonego do Internetu. Kliknięcie Piktogram oznaczający usługę tłumacza języka migowego, dwie dłonie w geście migania. połączy cię z Tłumaczem online języka migowego.
 • Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Miejskiego Klubu Sportowego Marcovia Marki przy ul. Wspólnej 12. Pracownik za pośrednictwem komputera z kamerą połączy się z tłumaczem języka migowego, tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie, która odbędzie się w czasie rzeczywistym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Dostępność architektoniczna

Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada windy, podjazdu oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Otoczenie budynku

 • Dojście do budynku jest utwardzone
 • Nawierzchnia placu przed budynkiem nie ma żadnych uskoków, studzienek wychodzących ponad powierzchnię placu
 • Wokół budynku nie ma chodników
 • Brak oznakowania ciągów pieszo – jezdnych
 • Oświetlenie zewnętrzne
 • W przestrzeni placu przed budynkiem nie ma zlokalizowanych żadnych miejsc odpoczynku (ławek)
 • Brak udogodnień dla osób starszych
 • Brak udogodnień dla rodzin z dziećmi.

Gastronomia

W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.